6-12 rokov PRESKÚMAJME SPOLU SVET

Už od detstva som túžila BYŤ učiteľkou. A aj vďaka vašim deťom si tieto túžby napĺňam 🙂 a veľmi ma to baví. Doteraz som pracovala aj ako učiteľka na 1.stupni, od septembra 2019 budem realizovať kurzy PRESKÚMAJME SPOLU SVET pre deti školského veku zaujímavou formou s využitím Montessori pomôcok. Kurz je vhodný pre deti, ktoré rady objavujú, spoznávajú, skúmajú svet.

Čo je témou kurzu PRESKÚMAJME SPOLU SVET?

Zaoberať sa budeme vesmírom a našou Zemou, načrieme do tajomstva geografie, prírodovedy, pozrieme sa na matematiku cez 3D pomôcky, geometriu, budeme sa učiť prezentovať, čítať, písať a rozvíjať naše zručnosti v slovenskom jazyku, vzájomne spolupracovať a veľa budeme tvoriť. Práca s rukami je aj pre školákov dôležitou súčasťou a predprípravou na ostatné aktivity.

Čo je obsahom kurzu?

Kurz začneme 5 základnými Montessori rozprávaniami, ktoré navodia deti do tajomstva spoznávania sveta i seba samého.
1.PRÍBEH O BOHU, KTORÝ NEMAL RUKY je zameraný na filozofické otázky o Stvoriteľovi sveta, o veľkom tresku a o rozprávaní o Slnku a Zemi. Príbeh je sprevádzaný experimentmi, ktoré vťahujú dieťa do chápania súvislostí na našej Zemi. Tematicky nadväzujú informácie o skupenstvách, slnečnej sústave, Slnku a Zemi ako napr. pohyb kontinentov, vodstvo, pohoria, svetové strany, čas na Zemi ai.
2. PRÍBEH O VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI rozpráva o súvislostiach, ktoré sprevádzali vznik rastlín a živočíchov na Zemi. S deťmi budeme spoznávať rastliny i živočíchy, ich prínos pre ľudstvo a naše vzájomné súislosti… Nasleduje prezentácia ČIERNEHO PÁSMA.
3.PRÍBEH O PRÍCHODE ČLOVEKA a jeho dôležitej úlohe na Zemi. Človek dostal 3 dary, rozum, ktorým premýšľa, srdce, ktorým miluje a ruky, ktorými tvorí. Ako využívame tieto dary? S touto témou súvisí umenie, historicky známe výtvory, rozvoj kultúry, načrieme do histórie života ľudí. Budeme sa rozprávať o POTREBÁCH ĽUDÍ a pozrieme si spolu s deťmi ČASOVÉ OSI ĽUDSKÝCH BYTOSTÍ a ČASOVÚ OS RUKY. S deťmi budeme skúmať kultúru sveta či Slovenska, pozrieme sa na dejiny ľudstva ai.
4.PRÍBEH PÍSMA je zameraný na vznik potreby ľudí komunikovať a zapisovať svoje myšlienky. Myslíte, že ľudia vždy zapisovali na papier? Aj na túto otázku deti dostanú odpoveď. Budeme sa zameriavať počas lekcií na komunikáciu, rozprávanie príbehov, písanie, čítanie, nazrieme aj do slovenskej gramatiky.
5. PRÍBEH ČÍSEL rozpráva o potrebe zapisovania čísel, nazrieme do histórie a dozvieme sa, či sa vždy používala desiatková sústava. S deťmi budeme počítať (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie) a učiť sa robiť zápis, budeme rysovať, tvoriť…
6. PRÍBEH GEOMETRIE
Aká je dĺžka a cena kurzu?
Stretávať sa budeme 1x týždenne počas 12 týždňov. Postupne budú na seba nadväzovať 3 cykly, 1.cyklus trvá do Vianoc, 2.cyklus do Veľkej Noci a 3.cyklus do konca školského roka.
Bližšie informácie ku kurzu nájdete na webovej stránke AKADÉMIA MONTESSORI.
V prípade otázok ma kontaktujte na info@detiakodar.sk, www.akademiamontessori.sk alebo 0940 321 591.
PRIHLASUJEM SA NA KURZ 🙂
Ak vnímam, že dieťa potrebuje rozvíjať v 1 oblasti?
Ak cítite, že dieťa potrebuje rozvoj v nejakej oblasti matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy, geografie, informatiky…prihláste ho na individuálne lekcie, kde pomocou Montessori materiálu budeme rozvíjať zručnosti, vedomosti a potenciál.